Văn mẫu hay lớp 5

Tuần 7: Chính tả Dòng kinh quê hương

Tuần 7: Chính tả Dòng kinh quê hương

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài Dòng kinh quê hương (SGK TV5 tập 1 trang 65).

Gợi ý:Em nhờ bạn hoặc người thân đọc bài Dòng kinh quê hương. Viết xong tự kiểm tra và sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2: Tìm một vần có thể điền vào cả ba chỗ trống sau:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nh….`….

Mải mê đuổi một con d…`…

Củ khoai nướng để cả ch….’……. thành tro.

Gợi ý:Tìm một vần có thể điền vào ba chỗ trống đã cho, như sau: vần iêu

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Phải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Câu 3: Tìm tiếng có chứa ia hoặcthích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

a)Đông như………..

b) Gan như………..

a)Ngọt như……… lùi.

Gợi ý: Tìm tiếng có chứa ia hay iê điền vào chỗ trống trong các thành ngữ đã cho, như sau:

a)Đông như kiến.

b) Gan như cóc tía.

a)Ngọt như mía lùi.

Xem thêm:  Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp